May 20, 2012

Գլխ 7

>>>

Հոդված 104. Հայաստանի Հանրապետթյան վարչատարածքային միավորներն են` մարզերը եւ համայնքները:

Մարզերը կազմված են գյղական եւ քաղաքային համայնքներից:

Հոդված 105. Համայնքներմ իրականացվմ է տեղական ինքնակառավարմ:

Համայնքի սեփականթյնը տնօրինել, համայնքային նշանակթյան հարցեր լծել համար երեք տարի ժամկետով ընտրվմ են տեղական ինքնակառավարման մարմիններ. համայնքի ավագանի` հինգից տասնհինգ անդամով, համայնքի ղեկավար` քաղաքապետ, գյղապետ:

Համայնքի ղեկավարը ձեւավորմ է իր աշխատակազմը:

Հոդված 106. Համայնքի ավագանին համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատմ է համայնքի բյջեն, վերահսկմ բյջեի կատարմը, օրենքով սահմանված կարգով սահմանմ տեղական տրքեր եւ վճարներ:

Հոդված 107. Մարզերմ իրականացվմ է պետական կառավարմ:

Կառավարթյնը մարզերմ նշանակմ եւ ազատմ է մարզպետներ, որոնք իրագործմ են կառավարթյան տարածքային քաղաքականթյնը, համակարգմ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայթյնների գործնեթյնը:

Հոդված 108. Երեւան քաղաքն նի մարզի կարգավիճակ:

Երեւանի քաղաքապետին վարչապետի ներկայացմամբ նշանակմ եւ ազատմ է Հանրապետթյան Նախագահը:

Տեղական ինքնակառավարմը Երեւանմ իրականացվմ է թաղային համայնքներմ:

Հոդված 109. Մարզպետի ներկայացմամբ կառավարթյնը օրենքով նախատեսված դեպքերմ կարող է պաշտոնանկ անել համայնքի ղեկավարին:

Համայնքի ղեկավարին պաշտոնանկ անել դեպքմ կառավարթյան որոշմամբ երեսնօրյա ժամկետմ անցկացվմ է արտահերթ ընտրթյն: Մինչեւ համայնքի նորընտիր ղեկավարի` իր պարտականթյնների ստանձնմը վարչապետը նշանակմ է քաղաքային, իսկ մարզպետը` գյղական համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար:

Հոդված 110. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրթյան կարգը, լիազորթյնները սահմանվմ են Սահմանադրթյամբ եւ օրենքներով:

>>>

«Զարուբյանի կանայք»-ի նախորդ հատվածները տես այստեղ >>>

No comments:

Post a Comment