July 26, 2010

I am a writer for the blog "Off the Wall: critical reviews of history exhibit practice in an age of ubiquitous display"

Hello all,

My first article has been launched. The topic I am discussing is artists using history and archives in their work and I discuss their work in terms of Jacques Derrida's theory of the archive. Please read it and make comments. Also check out the articles from other writers. Click the link below.

http://ncphoffthewall.blogspot.com/2010/07/you-give-me-fever.html


Cheers,
Melissa

July 25, 2010

Physical Translating, part 3

We met outside this time, at 9:30. The weather was very pleasant. We started talking about Lusine Vayachyan's "Balagoie" and her physicality when describing a short stint in prison, and the question came up of whether it was literature because of her use of language, content, and theme. It was a rousing discussion, taking into account the reader and the writer's aims. We also talked about Julie Glaser's piece "Eat.and.Disorder " in the anthology Bent, an anthology of queer Canadian writers. Glaser wrote about being a vegetarian and how this was at odds with the culture of her family, which she then likened to her sexuality and general orientation as a writer.

We did a series of movement exercises and wrote briefly after each one: a few asanas led by Haykuhi, then I did an exercise I learned from Body Weather, wherein one person is blind and the other leads her to surfaces via her fingertip, to feel her way around a space. I also asked them to walk as slowly as they possbly could. For homework, the idea is to write on where in the body you feel free, where in the body you feel imprisoned, and what forces in your life make you feel free or imprisoned, and how those forces manifest in the body.

We didn't have nearly enough time to read, as usual, though I left about 50 mins at the end for it. So we'll continue in one more session next week. But those who read shared some really amazing stuff. It's obvious people are taking risks, and everyone seems excited about the reading on July 31st.

The cat was crazy, climbing in the tree above us to get out attention. We were so busy talking and reading and laughing that perhaps we weren't as aware of her.

July 24, 2010

2010 ՏԵ տեղի ունենալիքի ծրագիրըՀՈՒԼԻՍԻ 31 | Զարուբյան 34, Այգի

19:12
Մելինէ Տէր Մինասեան և Լողելին Քոենիգ
Ինքնահավաստում երկու ակվարիումների և մի չուներիի համար
Ձևախաղ Վիոլետ Գրիգորյանի «Ինքնահավաստում» բանաստեղծության շուրջ (ֆրանսերենով ու հայերենով)։

19:38
Լիլիա Խաչատրյան, Անեսթեզված տեքստ. թարգմանությունը որպես սնանկ հավակնություն, էսսե։
Տատիա Սխիրթլաձե (in absentia), Իսկական երազ ա, գիտես, լուսանկար։

20:04
Արաքսի Ներկարարյան, Սիրո դրսևորում № 02. Պեպենակ, ընթացիկ պերֆորմանս։

20:06
Ծօմակ Օգա, Տատա, վիդեոկլիպ։
Լուսի Աբդալեան, ֆոտոշարք։
Լուսինե Վայաչյան, Մենք՝ որ հարցեր չտան, վիդեոիմպրովիզացիա։
Օկեան, Հոգմապար, ֆոտոշարք։

21:01
Մելիսա Բոյաջեան
Delicious Fruit (2010)
Կարճ փորձարարական վիդեո, որն օգտագործում է Փարաջանովի «Նռան գույնը» (1969) արքետիպային ֆիլմից վերակոնտեքստավորված կադրեր։

I need you to need me to need you (2010)
Երեք պանելով վիդեո, որտեղ արվեստագետներ Ֆրեդ Աթան և Մելիսա Բոյաջեանն օգտագործել են մանկական խաղեր որպես չափահաս հարաբերությունների իշխանության դինամիկան արտահայտող փոխաբերություն։

Basic Conversational Armenian (2007)
Երկու պանելով վիդեո կառուցված արևմտյան հայերենով ժապավենների վրա, որ հետազոտում է սփյուռքահայ ինքնության բարդույթներն ու փորձերը սովորեցնել ու սովորել տեղահանված լեզուն, հաշտեցնելով մինչ այդ լեզվում ներգրված գենդերային կոդերը, սեռականությունը և իշխանության պայքարը։

Tip of the Tongue Phenomenon (2006)
Փորձարարական վիդեո, որում սուբյեկտը չափազանցեցված ձևով կապում է իր լեզուն և այնուհետև փորձում խոսել։

21:58
Բաց քննարկում։


ՕԳՈՍՏՈՍԻ 1 | Զարուբյան 34, Այգի

19:07
Նենսի Ագաբեան, Անահիտ Հայրապետյան, Նուշիկ Սմբատյան, Հայկուհի Ավետիսյան, Հասմիկ Մանուկյան, Տաիշա Աբելար, Գայանե Մարտիրոսյան և Հասմիկ Սիմոնյան
Ֆիզիկական թարգմանություն
Նենսի Ագաբեանի վարած Ֆիզիկական մարմնի վրա հիմնված գրական ստեղծագործական արհեստանոց։ Մասնակիցները կընթերցեն նոր տեքստեր կապված ֆիզիկական փորձի՝ հիվանդության, դիսոցիացիայի, ցավի, ուրախության, փորձարկումների, աթլետիզմի, սեռականության, վերարտադրության, և այլնի հետ:

20:27
Լարա Ահարոնեան (in absentia)
Բ-ի և Լ-ի նամակագրությունը, կընթերցեն՝ Մելինէ Տէր Մինասեանը և Իլեյն Կրիկորեանը։

20:43
Շուշան Ավագյան և լուսինե թալալյան
Զարուբյանի կանայք, տեքստի ու լուսանկարի միջև դիալեկտիկայի հետազոտություն՝ հնարելով և մերկացնելով թարգմանական միջոցները։

21:18
Արփի Ադամյան
Նեյտրալ լարվածություն
Փորձարարական վիդեո Մելինէ Տէր Մինասեանի ներկայացմամբ (28.05.10; Զարուբյան 34)՝ Տէր Մինասեանի և Կարին Գրիգորյանի թարգմանական (Ռոլան Բարտ, «Լուսավոր խցիկ»; ֆրանսերենից՝ հայերեն, անգլերենը որպես լինգուա ֆրանկա) պրոցեսի մասին:

լուսինե թալալյան
Տղայա՞, թե աղջիկ
Փորձարարական վիդեո, ոչինչ չէր մնում անելու մասին, քան պառկել ու չփախչել քաղաքից:

22:04
Բաց քննարկում։

July 23, 2010

The QY 2010 Art Intervention ProgramJULY 31 | Zarubyan 34, Garden


19:12
Méliné Ter Minassian and Laureline Koenig
Autoconfirmation For Two Aquariums and a Chuneri
A game of forms around the poem “Autocomfirmation” by Violet Grigoryan in Armenian and French.

19:38
Lilia Khachatryan, The Anesthetized Text: Translation as a Bankrupt Claim, an essay.
Tatia Skhirtladze (in absentia), It’s a Real Dream, You Know, a photograph.

20:04
Araxi Nerkararyan, Expression of Love № 02: The Moth, a performance in progress.

20:06
Tsomak Oga, Tata, videoclip.
Lucie Abdalian, photography.
Lusine Vayachyan, We, so they don’t ask questions, video improvisation.
Ocean, Hogmapar, photography.

21:01
Melissa Boyajian
Delicious Fruit (2010)
A short experimental video utilizing recontextualized footage of Sergei Parajanov’s archetypal film The Color of Pomegranates (1969).

I need you to need me to need you (2010)
A three-channel video in which artists Fred Ata and Melissa Boyajian utilize children’s games as a metaphor that makes connections to power dynamics in adult relationships.

Basic Conversational Armenian (2007)
A two-channel video performance constructed from Western Armenian language tapes, exploring the complexities of Armenian identity of the diaspora and the attempts to teach and learn the displaced language while reconciling the embedded gender codes, sexuality and power struggle within the language.

Tip of the Tongue Phenomenon (2006)
An experimental video depicting a close-up shot of a mouth in which the subject exaggeratedly binds his/her tongue and then attempts to speak.

21:58
Open discussion


AUGUST 1 | Zarubyan 34, Garden

19:07
Nancy Agabian, Anahit Hayrapetyan, Nushik Smbatyan, Haykuhi Avetisyan, Hasmik Manukyan, Taisha Abelar, Gayane Martirosyan and Hasmik Simonyan
Physical Translating
A body-based creative writing workshop led by Nancy Agabian. Participants will read new texts related to physical experiences—in illness, disconnection, pain, joy, experimentation, athleticism, sexuality, reproduction, etc.

20:27
Lara Aharonian (in absentia)
The Correspondence of B and L, read by Méliné Ter Minassian and Elaine Krikorian.

20:43
Shushan Avagyan and lusine talalyan
Zarubyani kanayq (Zarubyan's Women)
An exploration in the dialectic of text and photography, devising and baring the devices of translation.

21:18
Arpi Adamyan
Neutral Tension
An experimental video on Méliné Ter Minassian’s presentation (28.05.10; Zarubyan 34) on her and Karin Grigoryan’s translation process of La Chambre claire (1980) by Roland Barthes (from French to Armenian, using English as a lingua franca).

lusine talalyan
Is It a Boy or a Girl?
An experimental video about that there was nothing else to do but lie down and not leave the town.

22:04
Open discussion

An Obituary to WOW

If you see us in the street we will not respond to being called WOW (Women-Oriented Women) any more.

How could you bare us this way for so long?

WOW no longer exists. The day is always short,
we move on.

ՆՓԱԿ-ը ակտուալ չէ այսօր


լ.- ՍՈՆԻԿ, ինչի ես ցանկից ջնջել սեռական ուղղվածություն-ը
Ս.- դե դա ԷԼ ակտուալ չէ հայաստանում էտ հարցը լուծված է ես շատ ընկերներ ունեմ տենց ՆՅՈՒ - ՅՈՐՔ-ում օրինակ երբ ՕԲԱՄԱՆ դառավ նախագահ ԱՄՆ-ում մի քանի պաշտոնյա կա արդեն. էս անգամ ուզում եմ միայն երիտասարդ սկսնակ արվեստագետներ մասնակցեն ԿԱՅԱՑԱԾ արվեստագետներ չեմ ուզում որ լինեն. հա ձեր երկրի միակ խնդիրը քաղաքականություն է ԵՍ առաջինն էի որ քաղաքական գործ արեցի էստեղ. դու աննայի հետ էիր չէ աշխատում
լ. - հիմա չէ
Ս. - հա հիմա նոր խումբ ունեք բայց ես չեմ լսել դրա մասին, չէ ոնց որ լսել եմ
(գրված է քաքագույնով)

July 17, 2010

Physical Translating, session 2

We met in the kitchen today because it was raining. And we started earlier, at 9 am. A couple people did not make it, I think because they had to work; Monday is some kind of holiday. The cat Shushi slipped in and out and took up residence in laps and chairs.

We talked a bit about the descriptions of first getting one's period in Audre Lorde's "Zami: A New Spelling of My Name" and of the piece "Wetness" by the anonymous author in the Meem anthology. Both described physical details of the experience, but they also referred to menses as a time when one is "becoming a woman". Everyone sort of spontaneously spoke about what it had been like for them. It seemed to be a common experience to not have really been told or taught about it. We wrote about either this experience, or the concept of becoming a woman. After we read, people commented more on what they liked or what they wanted to hear more about. This took up most of our time. I was planning to do more, but I have to factor (language) translation into the time it takes to do exercises.

We also talked a bit about documenting, though our discussion was less about style and more about content. I ended with some summaries of Audre Lorde's and Virginia Woolf's views on women writing: breaking silences and "killing the Angel in the house"; both of them have to do with a certain type of freedom of the mind: that you can't be free till you break silences, and you can't really write till your mind is free. I thought it was important to bring this up as we'll move into writing more about ourselves in the present, rather than in the past.

Something interesting came up: myths of the body. What had people heard about their bodies that turned out to be untrue? So we decided to use that as an exercise during the week. I also asked people to write someplace they normally wouldn't, so that they might become more aware of their body or physical presence.

Lots of discussion, cross talking, excited words, and different perspectives in the kitchen.

July 16, 2010

Writing workshop

Last Saturday there were twelve of us who met in the garden at the Women's Resource Center. It wasn't yet too hot at 10 am. I was hoping to make a space where we could write together about physical experiences.
We started with some icebreakers: saying our names with a gesture to remember us by. Then we each taught each other something we used to do as children. One person would do her movement, and the rest of us would do it back at her. I was nervous people would think it was goofy, but it turned out to be fun, and people were clever, like the woman who kissed the woman who was standing next to her, so we all had to kiss the cheek of the woman standing to our right.
Afterwards, I asked people to write about what came up from doing or seeing the movements. What memories? I asked them to embody those memories and try to get them on the page.
To my surprise, everyone wanted to read afterwards. I was interested in the narratives that expressed some of the feelings of childhood, especially in how they shape identity. Some people described a childhood memory with an adult voice, but there were a variety of stylistic approaches, like more metaphorical or poetic or sound-based or journalistic responses -- and we talked about each one. In particular, we talked about whether it's truly possible to write in a child's voice. I asked the question because I was thinking about how it is that writers can embody a physical experience -- childhood or otherwise -- and translate it to the page.
It was pretty hot by the time we ended at 1 pm. The weather seems to have cooled down a bit, but we're going to meet again tomorrow, an hour earlier, and share a page or two of writing we did this week. I'll write more after we meet.
But I want to express how exciting it was to get a sense of everyone's writing, and to work with such thoughtful writers. Their experiments stayed with me this week as I was writing. I was also happy at everyone's willingness to work together.

July 13, 2010

մի(նչ/ջ)ամա(ռ/rre)

չակվի

Երկրաչափականից անմիջապես հետո ու շուրջը նորից շրջան

>>>

(երկրորդական գաղափար կազմելու համար միայն, առավոտյան 7:19ին)

(պահեստների մի մասը փոխադրեցին վճռական գիծէն անդին ու կասկած չկա, որ այս պատշաճ որևէ բանը կարող է լոկ նշան լինել և ոչ գեղագիտական իրողություն)

(վինիլային ժապավեններից, փողոցային դետրիտից կախված կամ կոնստրուկտիվիզմից մղվող ուղղաձիգ դաստակներիդ մոտակայքում)

(ցանկության լեզվով, Օրեստես, որով յուրաքանչյուրս արդեն որոշակի շրջահայացությամբ պիտի բացահայտենք ինքնակարգավորող ապարատների ու պատկերի արտադրության ստանդարտացման՝ հանուն արվեստի իհարկե, նորարարությունները)

(ու հստակ է հիմա, ոչ էլ որտեղ պարտադիր կոչ են անում վերադառնալ)

(6:00ին եղածը լավագույն կերպով օգտագործելու ունակությամբ, կամ արձակվելով երկաթուղային տողերի կայ/ցարանից, քանի որ չես կարող չփոփոխել առարկաների ու նրանց հարաբերությունների այնպիսությունն ինչպես որ «են» ասելու համար)

(վիրակապերով մարդիկ ու հազարավոր մարդիկ իրենց ամենօրյա շարքերում ու որքան արագ կը հետեւին ընդհանուր շարժումին եւ որքան երկար կ'ընկերակցին անոր)

>>>