April 23, 2012

Գլխ 5

>>>

Հոդված 85. Հայաստանի Հանրապետթյան գործադիր իշխանթյնը իրականացնմ է Հայաստանի Հանրապետթյան կառավարթյնը:

Կառավարթյնը կազմված է վարչապետից եւ նախարարներից: Կառավարթյան լիազորթյնները սահմանվմ են Սահմանադրթյամբ եւ օրենքներով:

Կառավարթյան կառցվածքը եւ գործնեթյան կարգը վարչապետի ներկայացմամբ սահմանվմ է Հանրապետթյան Նախագահի հրամանագրով:

Հոդված 86. Կառավարթյան նիստերը հրավիրմ եւ վարմ է Հանրապետթյան Նախագահը կամ նրա հանձնարարթյամբ` վարչապետը:

Կառավարթյան որոշմներն ստորագրմ է վարչապետը, վավերացնմ՝ Հանրապետթյան Նախագահը:

Սահմանադրթյան 59 հոդվածով նախատեսված դեպքերմ կառավարթյան անդամների մեծամասնթյան պահանջով վարչապետը հրավիրմ է կառավարթյան նիստ եւ նախագահմ այն:

Հոդված 87. Վարչապետը ղեկավարմ է կառավարթյան ընթացիկ գործնեթյնը եւ համակարգմ նախարարների աշխատանքը:

Վարչապետն ընդնմ է որոշմներ: Կառավարթյան գործնեթյան կարգով սահմանված դեպքերմ վարչապետի որոշմներն ստորագրմ են նաեւ դրանք իրագործող նախարարները:

Հոդված 88. Կառավարթյան անդամը չի կարող լինել որեւէ ներկայացցչական մարմնի անդամ, զբաղեցնել պետական այլ պաշտոն կամ կատարել այլ վճարովի աշխատանք:

Հոդված 89. Կառավարթյնը`

1) Սահմանադրթյան 74 հոդվածով նախատեսված կարգով Ազգային ժողովի հավանթյանն է ներկայացնմ իր գործնեթյան ծրագիրը.

2) Ազգային ժողովի հաստատմանն է ներկայացնմ պետական բյջեի նախագիծը, ապահովմ բյջեի կատարմը, որի վերաբերյալ հաշվետվթյն է ներկայացնմ Ազգային ժողովին.

3) կառավարմ է պետական սեփականթյնը.

4) ապահովմ է ֆինանսատնտեսական, վարկային եւ հարկային միասնական պետական քաղաքականթյան իրականացմը.

5) ապահովմ է պետական քաղաքականթյան իրականացմը գիտթյան, կրթթյան, մշակյթի, առողջապահթյան, սոցիալական ապահովթյան եւ բնթյան պահպանթյան բնագավառներմ.

6) ապահովմ է Հանրապետթյան պաշտպանթյան, ազգային անվտանգթյան եւ արտաքին քաղաքականթյան իրականացմը.

7) միջոցներ է ձեռնարկմ օրինականթյան ամրապնդման, քաղաքացիների իրավնքների եւ ազատթյնների ապահովման, սեփականթյան եւ հասարակական կարգի պահպանման ղղթյամբ:

Հոդված 90. Կառավարթյնը պետական բյջեի նախագիծը Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացնմ բյջետային տարին սկսվելց առնվազն վաթսն օր առաջ եւ կարող է պահանջել, որ այն իր կողմից ընդնված ղղմներով քվեարկթյան դրվի մինչեւ այդ ժամկետի ավարտը: Բյջեի հաստատման առնչթյամբ կառավարթյնը կարող է դնել իր վստահթյան հարցը: Եթե Ազգային ժողովը Սահմանադրթյան 74 հոդվածով նախատեսված կարգով կառավարթյանն անվստահթյն չի հայտնմ, ապա պետական բյջեն կառավարթյան կողմից ընդնված ղղմներով համարվմ է հաստատված:

Բյջեի հաստատման առնչթյամբ Ազգային ժողովի կողմից կառավարթյանն անվստահթյն հայտնել դեպքմ նոր կառավարթյնը Ազգային ժողովին բյջեի նախագիծ է ներկայացնմ քսան օրվա ընթացքմ, որը քննարկվմ եւ հաստատվմ է սյն հոդվածով նախատեսված կարգով` երեսն օրվա ընթացքմ:

>>>

«Զարուբյանի կանայք»-ի նախորդ հատվածները տես այստեղ >>>

No comments:

Post a Comment