April 8, 2012

Գլխ 4

>>>

Հոդված 62. Հայաստանի Հանրապետթյնմ օրենսդիր իշխանթյնն իրականացնմ է Ազգային ժողովը:

Սահմանադրթյան 59, 66, 73, 74, 78, 81, 83, 84, 111, 112 հոդվածներով նախատեսված դեպքերմ, ինչպես նաեւ իր գործնեթյան կազմակերպման հարցերով Ազգային ժողովն ընդնմ է որոշմներ, որոնք ստորագրմ եւ հրապարակմ է Ազգային ժողովի նախագահը:

Ազգային ժողովի լիազորթյնները սահմանվմ են Սահմանադրթյամբ:

Ազգային ժողովը գործմ է իր կանոնակարգին համապատասխան:

Հոդված 63. Ազգային ժողովը կազմված է հարյր երեսնմեկ պատգամավորից:

Ազգային ժողովի լիազորթյններն ավարտվմ են նրա ընտրթյանը հաջորդող չորրորդ տարվա հնիսին` նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը, երբ սկսվմ են նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորթյնները:

Ազգային ժողովը կարող է արձակվել Սահմանադրթյամբ նախատեսված կարգով:

Նորընտիր Ազգային ժողովը չի կարող արձակվել ընտրթյնից հետո մեկ տարվա ընթացքմ:

Ազգային ժողովը չի կարող արձակվել ռազմական դրթյան ժամանակ կամ Սահմանադրթյան 55 հոդվածի 14 կետով նախատեսված դեպքերմ, ինչպես նաեւ, երբ Հանրապետթյան Նախագահին պաշտոնանկ անել հարց է հարցված:

Հոդված 64. Պատգամավոր կարող է ընտրվել քսանհինգ տարին լրացած, վերջին հինգ տարմ Հայաստանի Հանրապետթյան քաղաքացի հանդիսացող, վերջին հինգ տարմ Հանրապետությնմ մշտապես բնակվող եւ ընտրական իրավնք նեցող յրաքանչյր ոք:

Հոդված 65. Պատգամավորը չի կարող զբաղեցնել պետական այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական եւ ստեղծագործական աշխատանքից:

Պատգամավորի վարձատրթյնը, գործնեթյան երաշխիքները սահմանվմ են օրենքով:

Հոդված 66. Պատգամավորը կաշկանդված չէ հրամայական մանդատով, առաջնորդվմ է իր խղճով եւ համոզմնքներով:

Պատգամավորը չի կարող հետապնդվել եւ պատասխանատվթյան ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող գործողթյնների, այդ թվմ` Ազգային ժողովմ հայտնած կարծիքի համար, եթե այն զրպարտթյն կամ վիրավորանք չի պարնակմ:

Պատգամավորին չի կարելի կալանավորել, դատական կարգով վարչական կամ քրեական պատասխանատվթյան ենթարկել առանց Ազգային ժողովի համաձայնթյան:

Հոդված 67. Պատգամավորի լիազորթյնները դադարմ են Ազգային ժողովի լիազորթյնների ժամկետն ավարտվել, Ազգային ժողովի արձակման, Սահմանադրթյան 65 հոդվածի առաջին մասի պայմանները խախտել, Հայաստանի Հանրապետթյան քաղաքացիթյնը կորցնել, մեկ նստաշրջանի ընթացքմ քվեարկթյնների կեսից անհարգելի բացակայել, ազատազրկման դատապարտվել, անգործնակ ճանաչվել եւ հրաժարականի դեպքերմ:

Պատգամավորի լիազորթյնների դադարման կարգը սահմանվմ է Ազգային ժողովի կանոնակարգով:

Հոդված 68. Ազգային ժողովի հերթական ընտրությնն անցկացվմ է նրա լիազորթյնների ավարտին նախորդող վաթսն օրվա ընթացքմ:

Ազգային ժողովի ընտրթյան կարգը սահմանվմ է օրենքով:

Ընտրթյնը նշանակվմ է Հանրապետթյան Նախագահի հրամանագրով:

Նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը գմարվմ է պատգամավորների ընդհանր թվի առնվազն երկ երրորդի ընտրթյնից հետո` երկրորդ հինգշաբթի օրը:

Մինչեւ Ազգային ժողովի նախագահի ընտրթյնը Ազգային ժողովի նիստերը վարմ է տարիքով ավագ պատգամավորը:

Հոդված 69. Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանները գմարվմ են տարեկան երկ անգամ` սեպտեմբերի երկրորդ երկշաբթի օրից մինչեւ դեկտեմբերի երկրորդ չորեքշաբթին եւ փետրվարի առաջին երկշաբթի օրից մինչեւ հնիսի երկրորդ չորեքշաբթին:

Ազգային ժողովի նիստերը դռնբաց են: Դռնփակ նիստ կարող է գմարվել Ազգային ժողովի որոշմամբ:

Հոդված 70. Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան գմարում է Հանրապետթյան Նախագահը` պատգամավորների ընդհանր թվի առնվազն մեկ երրորդի կամ կառավարթյան նախաձեռնթյամբ:

Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանր թվի մեծամասնթյան պահանջով արտահերթ նստաշրջանն անցկացվմ է նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով եւ ժամկետմ:

Արտահերթ նստաշրջանը չի կարող տեւել վեց օրից ավելի:

Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գմարմ է Ազգային ժողովի նախագահը` կառավարթյան կամ պատգամավորների ընդհանր թվի առնվազն մեկ երրորդի նախաձեռնթյամբ:

Արտահերթ նիստն անցկացվմ է նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով եւ ժամկետմ:

Հոդված 71. Օրենքները եւ Ազգային ժողովի որոշմները, բացառթյամբ Սահմանադրթյան 57, 58, 59, 72, 74, 84, 111 հոդվածներով, 75 հոդվածի չորրորդ, 79 հոդվածի առաջին մասերով, 83 հոդվածի 3 կետով նախատեսված դեպքերի, ընդնվմ են նիստին ներկա պատգամավորների ձայների մեծամասնթյամբ, եթե քվեարկթյանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհանր թվի կեսից ավելին:

Հոդված 72. Ազգային ժողովը Հանրապետթյան Նախագահի վերադարձրած օրենքը քննարկմ է արտահերթ:

Հանրապետթյան Նախագահի առարկթյնները եւ առաջարկթյնները չընդնելու դեպքմ Ազգային ժողովը վերադարձված օրենքը վերստին ընդնմ է պատգամավորների ընդհանր թվի ձայների մեծամասնթյամբ:

Հոդված 73. Ազգային ժողովմ ստեղծվմ են վեց մշտական հանձնաժողով, իսկ անհրաժեշտթյան դեպքմ` ժամանակավոր հանձնաժողովներ:

Մշտական հանձնաժողովներն ստեղծվմ են օրենքների նախագծերի եւ այլ առաջարկթյնների նախնական քննարկման եւ դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողովին եզրակացթյններ տալ համար:

Ժամանակավոր հանձնաժողովները ստեղծվմ են առանձին օրենքների նախագծերի նախնական քննարկման կամ որոշակի իրադարձթյնների եւ փաստերի մասին Ազգային ժողովին եզրակացթյններ, տեղեկանքներ ներկայացնել համար:

Հոդված 74. Կառավարթյնը նորընտիր Ազգային ժողովի կամ իր կազմավորմից հետո քսանօրյա ժամկետմ Ազգային ժողովի հավանթյանն է ներկայացնմ իր գործնեթյան ծրագիրը` Ազգային ժողովի նիստմ դնելով իր վստահթյան հարցը:

Կառավարթյանն անվստահթյն հայտնել մասին որոշման նախագիծը կարող է ներկայացվել պատգամավորների ընդհանր թվի առնվազն մեկ երրորդի կողմից` վստահթյան հարցը դնելց քսանչորս ժամվա ընթացքմ:

Կառավարթյանն անվստահթյն հայտնել մասին որոշման նախագիծը քվեարկթյան է դրվմ այն ներկայացվելց ոչ շտ, քան քառասնթ եւ ոչ շ, քան յոթանասներկ ժամվա ընթացքմ: Որոշմն ընդնվմ է պատգամավորների ընդհանր թվի ձայների մեծամասնթյամբ:

Կառավարթյանն անվստահթյն հայտնել մասին որոշման նախագիծ չներկայացվել կամ նման որոշմ չընդնվել դեպքմ նրա գործնեթյան ծրագիրը համարվմ է հավանթյան արժանացած:

Անվստահթյն հայտնել մասին որոշմ ընդնվել դեպքմ վարչապետը Հանրապետթյան Նախագահին դիմմ է ներկայացնմ կառավարթյան հրաժարականի մասին:

>>>

«Զարուբյանի կանայք»-ի նախորդ հատվածները տես այստեղ >>>

No comments:

Post a Comment