March 25, 2010

update: two years in correspondence

Սիրելի «Երկու տարվա նամակագրության» աջակիցներ,

Ներկայումս (ոչ բոլոր) նամակները հավաքելու և թարգմանելու գործընթացում ենք, և հույսով ենք մինչև հուլիսի 1-ն ավարտել բնագրի պատրաստումը: Գրքի ձևավորմանն ու դիզայնին գուցե կգնա մեկ ամիս ու օգոստոսի 1-ին այն կհանձնենք տպագրության: Սա իհարկե մեր նախնական պլանն է (և շատ բաներ գուցե փոխվեն ընթացքում): Ի վերջո (և գրքի «հետմահու կյանքում») կուզենանք, որ այն ստեղծի տարօրինակող (ու օտարացնող) էֆեկտ թե հայալեզու և թե անգլալեզու ընթերցողների համար, որպեսզի նրանք ի հայտ գան իրենց մշտածանոթ և «բնականացված» տարածքներից և մտնեն անծանոթ, ոգևորիչ ու ոչտնական աշխարհների հետ միշտ տարբերվող հարաբերության մեջ:

Dear Backers of “Two Years in Correspondence” --

We are currently in the process of compiling and translating (some of) the letters, and we hope to have the manuscript ready by July 1st. This is when we’ll start the design and layout of the book, and finally get it to the printer by August 1st. That’s the plan, anyway. In the end (and in its “afterlife”), we would like this book to have a queering (and foreignizing) effect on both the Armenian- and English-language readers, so that they may come out of their familiar and “naturalized” spaces and enter into a relationship with strange, exciting, and unhomely worlds that always differ.

No comments:

Post a Comment