August 16, 2008

the exhibit (part 3)

adrineh ադրինե

fragmentation ֆրագմենտացում. a woman with many bodies կին տարբեր մարմիններով. different women within one body տարբեր կանայք մի մարմնով. you see me but do you see me in my multitudes դու ինձ տեսնում ես, բայց արդյոք տեսնում ես ինձ իմ բազմության մեջ? like the multitudes of leaves, like the branches of a tree reaching out for the light տերևների պես բազմություն, ճյուղերի նման ձգտող դեպի լույսը ------->---->->

alina ալինա

stilettos բարձրակրունկ կոշիկներ որ սեղմում են նրանց ոտքերը that squeeze, շնչահեղձ անում choke, բթացնում make you numb, yet at the same time the heel is like a fragile delicate penis ու միևնույն ժամանակ կրունկն ասես լինի մի նուրբ ու փխրուն, բարալիկ մի առնանդամ, ճզմված ոտքերի տակ being crushed underfoot. երկակի տեսողություն. երկու պարան որ քաշում են տարբեր ուղղություններով a double vision. two ropes pulling one in two different directions ---------->-->->No comments:

Post a Comment