June 8, 2008

4 ամիս, 3 օր, 2 ժամ

Երեկ տեսա մի ֆիլմ, ահռելի էր.

կեսից ստիպված եղա դուրս գալ, չնայած որ ուզում էի (որովհետև կարծում էի որ հերկուլեսի պես ուժեղ եմ) մնալ.

կինոթատրոնի մութ մուտքից դուրս եկա (դուրս, դուրս, դուրս) ու դեռ խավար էր ամեն ինչ, աչքերս մթագնել էին (չնայած որ ընդամենը 7ն էր) ու մարմինս դողում էր այնպես որ հունիսի տոթին ասես սառույց էր կապել վրաս.

մի տեսեք, եթե կարող եք, բայց եթե կարողանայի, նորից կփորձեի տեսնել`

հttp://movies.nytimes.com/2008/01/25/movies/25mont.html

No comments:

Post a Comment