March 1, 2016

judas tree growing in the [fill in yourself] of yerevan | երևանի [լրացրու ինքդ] աճում է հուդայածառ


In and Between the (Re)public
Հանրա(պետության) մեջ և միջև

No comments:

Post a Comment