February 15, 2015

Ծաղկահովիտ № 2

մոնտաժում ենք 2007ից մինչ այսօր բոլոր տեղի ունենալիքների նյութը 
ցյուրիխի ցուցահանդեսի համար


Montaging a film from the footage of all QYC events from 2007-present
for an exhibition in Zurich.

No comments:

Post a Comment