November 5, 2014

«Հանրա(պետության) մեջ և միջև» գրքի շնորհանդեսն է = We're launching In and Between the (Re)public


Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու 

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿԵԼՈՎ ԵՐԵՎԱՆԸ կոլեկտիվի 

անպետական տեղի ունենալիքին
ՏԵ կոլեկտիվի 2013-14 թվականներին իրականացրած արվեստի միջամտությունների կատալոգ, որը ներառում է լուսանկարներ, գրաֆիկական աշխատանքներ, գրաֆիտի, ֆիլմերից կադրեր, արխիվային նյութեր, և տեքստ, ինչպես նաև նորգործերի շարքը տեղեկացրած և դրդած այլ տեքստեր։

You are cordially invited
to QY's book launch

IN AND BETWEEN THE (RE)PUBLIC

Sunday, November 9, 17:00
@ Mirzoyan Library (Mher Mkrtchyan 10)

A catalog of art interventions committed by Queering Yerevan between 2013-14 within the scope of the project titled “In and Between the (Re)public” as well as other texts that have informed and motivated these new works.

No comments:

Post a Comment