June 16, 2012

Գլխ 9 (վերջին)

>>>

Հոդված 115. Սյն Սահմանադրթյնը ժի մեջ է մտնմ հանրաքվեի արդյնքների հիման վրա` պաշտոնական հրապարակման պահից:

Հոդված 116. Սահմանադրթյան ժի մեջ մտնել պահից`

1) դադարմ է 1978 թվականի Սահմանադրթյան, հետագա փոփոխթյններով եւ լրացմներով հանդերձ, ինչպես նաեւ սահմանադրական օրենքների գործողթյնը.

2) Հայաստանի Հանրապետթյան օրենքները եւ մյս իրավական ակտերը գործմ են այնքանով, որքանով չեն հակասմ Սահմանադրթյանը.

3) Հանրապետթյան Նախագահն իրականացնմ է Սահմանադրթյամբ իրեն վերապահված լիազորթյնները: Հանրապետթյան փոխնախագահը մինչեւ իր լիազորթյնների ավարտը կատարմ է Հանրապետթյան Նախագահի հանձնարարականները.

4) Ազգային ժողովն իրականացնմ է Սահմանադրթյամբ իրեն վերապահված լիազորթյնները: Սահմանադրթյան 63 հոդվածի առաջին մասի, 64 հոդվածի եւ 65 հոդվածի առաջին մասի դրյթները կիրառվմ են Ազգային ժողովի հաջորդ գմարմների համար: Մինչ այդ գործմ են 1995 թվականի մարտի 27-ի Սահմանադրական օրենքի 4 եւ 5 հոդվածները.

5) մինչեւ սահմանադրական դատարանի կազմավորմը միջազգային պայմանագրերը վավերացվմ են առանց նրա եզրակացթյան.

6) պատգամավորների գյղական, ավանային, քաղաքային, շրջանային խորհրդները եւ նրանց գործադիր մարմինները մինչեւ Սահմանադրթյանը համապատասխան տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենսդրթյան ընդնմը շարնակմ են իրականացնել օրենքով սահմանված լիազորթյնները:

Մինչեւ տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենսդրթյան ընդնմը պատգամավորների քաղաքային եւ շրջանային խորհրդների նախագահներին անվստահթյն հայտնել իրավնքը վերապահվմ է Ազգային ժողովին.

7) շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարանները եւ գերագյն դատարանը մինչեւ Սահմանադրթյանը համապատասխան դատարանակազմթյան եւ դատավարական օրենսդրթյան ընդնմը եւ դատական նոր համակարգի կազմավորմը շարնակմ են գործել իրենց նախկին լիազորթյնների շրջանակմ.

8) պետական արբիտրաժը մինչեւ տնտեսական դատարանի ձեւավորմը շարնակմ է գործել իր նախկին լիազորթյնների շրջանակմ.

9) շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարանների դատավորների լիազորթյնները երկարաձգվմ են մինչեւ վեց ամիս ժամկետով, որի ընթացքմ Հանրապետթյան Նախագահը արդարադատթյան խորհրդի առաջարկով երեք տարի ժամկետով նշանակմ է շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարանների դատավորներ.

10) գերագյն դատարանի անդամների լիազորթյնները երկարաձգվմ են մինչեւ վճռաբեկ դատարանի կազմավորմը, բայց ոչ ավելի, քան երեք տարով.

11) մինչեւ դատական նոր համակարգի կազմավորմը արդարադատթյան խորհրդի կազմի մեջ մտնմ են Հանրապետթյան Նախագահի կողմից նշանակված տասնմեկ անդամ, որոնցից երկսը` իրավաբան գիտնականներ, վեցը` դատավորներ, երեքը` դատախազներ: Խորհրդի երեքական անդամ նշանակվմ են շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարանների եւ գերագյն դատարանի դատավորներից` Սահմանադրթյան 94 հոդվածով նախատեսված կարգով:

Խորհրդը գլխավորմ է Հանրապետթյան Նախագահը: Արդարադատթյան նախարարը եւ գլխավոր դատախազը խորհրդի փոխնախագահներն են:

Արդարադատթյան խորհրդն իրականացնմ է Սահմանադրթյամբ իրեն վերապահված լիազորթյնները.

12) մինչեւ դատախազթյան մասին օրենքի ընդնմը դատախազթյնը իրականացնմ է Սահմանադրթյամբ իրեն վերապահված լիազորթյնները` գործող օրենսդրթյանը համապատասխան.

13) դատարանների օրինական ժի մեջ մտած վճիռները, դատավճիռները եւ որոշմները գերագյն դատարանը վերանայմ է գլխավոր դատախազի, նրա տեղակալների եւ հատկ արտոնագիր նեցող, գերագյն դատարանմ գրանցված փաստաբանների բողոքների հիման վրա.

4) մինչեւ քրեական դատավարական օրենսդրթյան համապատասխանեցմը Սահմանադրթյանը խզարկթյան եւ կալանավորման նախկին կարգը պահպանվմ է:

Հոդված 117. Սահմանադրթյան ընդնման օրը հայտարարվմ է տոն` «Սահմանադրթյան օր»:

>>>

«Զարուբյանի կանայք»-ի նախորդ հատվածները տես այստեղ >>>

No comments:

Post a Comment