February 12, 2012

Ստալինյան նախագիծ՝ շքապատշգամբով

>>>

(ինչ վերաբերում է միասնությանը, ապա դժվար է պատկերացնել ավելի շատ ժամանակ, քան այն, որ կար միջավայրում)


(թեթեւ հեւք մը կայ հոս ձայներին մէջ, նայում ես ու չես կարողանում տեսնել, որովհետև գիտես, որ դուրս չի գալու 35 միլիմետրանոց ժապավենի վրա)

(բայց ով է պատկերացնում լեզուն բավարար է պատկերացնելու Երևանը ավելի երկար քան «ավելի շատ ժամանակը»)

(այս պահից հետո «ու»-ն հանվմ է գործածթյնից

ԳԼԽ 1 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետթյնը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետթյն է։

Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետթյնմ իշխանթյնը պատկանմ է ժողովրդին։

Ժողովրդն իր իշխանթյնն իրականացնմ է ազատ ընտրթյնների, հանրաքվեների, ինչպես նաեւ Սահմանադրթյամբ նախատեսված պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց միջոցով։

Իշխանթյան յրացմը որեւէ կազմակերպթյան կամ անհատի կողմից հանցագործթյն է։

Հոդված 3. Հայաստանի Հանրապետթյան Նախագահի, Ազգային ժողովի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրթյնները, ինչպես նաեւ հանրաքվեներն անցկացվմ են ընդհանր, հավասար, ղղակի ընտրական իրավնքի հիման վրա` գաղտնի քվեարկթյամբ։

Հոդված 4. Պետթյնն ապահովում է մարդ իրավնքների եւ ազատթյնների պաշտպանթյնը Սահմանադրթյան եւ օրենքների հիման վրա` միջազգային իրավնքի սկզբնքներին նորմերին համապատասխան։

Հոդված 5. Պետական իշխանթյնն իրականացվմ է Սահմանադրթյանը եւ օրենքներին համապատասխան` օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանթյնների տարանջատման սկզբնքի հիման վրա։

Պետական մարմինները եւ պաշտոնատար անձինք իրավաս են կատարել միայն այնպիսի գործողթյններ, որոնց համար լիազորված են օրենսդրթյամբ։

Հոդված 6. Հայաստանի Հանրապետությնմ երաշխավորվմ է օրենքի գերակայթյնը։ Հանրապետթյան Սահմանադրթյնն նի բարձրագյն իրավաբանական ժ եւ նրա նորմերը գործմ են անմիջականորեն։

Սահմանադրթյանը հակասող ճանաչված օրենքները, ինչպես նաեւ Սահմանադրթյանը եւ օրենքներին հակասող ճանաչված այլ իրավական ակտերը իրավաբանական ժ չնեն։

Օրենքները կիրառվմ են միայն պաշտոնական հրապարակմից հետո։ Մարդ իրավնքներին, ազատթյններին եւ պարտականթյններին վերաբերող չհրապարակված իրավական ակտերը իրավաբանական ժ չնեն։

Հայաստանի Հանրապետթյան աննից կնքված միջազգային պայմանագրերը կիրառվմ են միայն վավերացվելց հետո։ Վավերացված միջազգային պայմանագրերը Հանրապետթյան իրավական համակարգի բաղկացցիչ մասն են։ Եթե նրանցմ սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա կիրառվմ են պայմանագրի նորմերը։

Սահմանադրթյանը հակասող միջազգային պայմանագրերը կարող են վավերացվել Սահմանադրթյան մեջ համապատասխան փոփոխթյն կատարելց հետո։

Հոդված 7. Հայաստանի Հանրապետթյնմ ճանաչվմ է բազմակսակցթյնը։ Կսակցթյնները կազմավորվմ են ազատորեն, նպաստմ ժողովրդի քաղաքական կամքի ձեւավորմանն արտահայտմանը։ Նրանց գործնեթյնը չի կարող հակասել Սահմանադրթյանը եւ օրենքներին, իսկ կառցվածքն ու գործելակերպը` ժողովրդավարթյան սկզբնքներին։

Կսակցթյնները ապահովմ են իրենց ֆինանսական գործնեթյան հրապարակայնթյնը։

Հոդված 8. Հայաստանի Հանրապետթյնմ ճանաչվմ եւ պաշտպանվմ է սեփականթյան իրավնքը։

Սեփականատերը իր հայեցողթյամբ տիրապետմ, օգտագործմ եւ տնօրինմ է իրեն պատկանող գյքը։

Սեփականթյան իրավնքի իրականացմը չպետք է վնաս պատճառի շրջակա միջավայրին, խախտի այլ անձանց, հանրթյան եւ պետթյան իրավնքներն ու օրինական շահերը։

Պետթյնը երաշխավորմ է սեփականթյան բոլոր ձեւերի ազատ զարգացմը եւ հավասար իրավական պաշտպանթյնը, տնտեսական գործնեթյան ազատթյնը, ազատ տնտեսական մրցակցթյնը։

Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետթյան արտաքին քաղաքականթյնը իրականացվմ է միջազգային իրավնքի նորմերին համապատասխան` բոլոր պետթյնների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերթյններ հաստատել նպատակով։

Հոդված 10. Պետթյնը ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանթյնը եւ վերարտադրթյնը, բնական պաշարների բանական օգտագործմը։

Հոդված 11. Պատմթյան եւ մշակյթի հշարձանները, մշակթային այլ արժեքները գտնվմ են պետթյան հոգածթյան եւ պաշտպանթյան ներքո։

Հայաստանի Հանրապետթյնը միջազգային իրավնքի սկզբնքների եւ նորմերի շրջանակներմ նպաստմ է այլ պետթյններմ գտնվող հայկական պատմական եւ մշակթային արժեքների պահպանմանը, աջակցմ հայ կրթական եւ մշակթային կյանքի զարգացմանը։

Հոդված 12. Հայաստանի Հանրապետթյան պետական լեզն հայերենն է։

Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետթյան դրոշը եռագյն է` կարմիր, կապյտ, նարնջագյն` հորիզոնական հավասար շերտերով։

Հայաստանի Հանրապետթյան զինանշանն է. կենտրոնում, վահանի վրա պատկերված են Արարատ լեռը` Նոյյան տապանով եւ պատմական Հայաստանի չորս թագավորթյնների զինանշանները։ Վահանը պահմ են արծիվը եւ առյծը, իսկ վահանից ներքեւ պատկերված են սր, ճյղ, հասկերի խրձ, շղթա եւ ժապավեն։

Հայաստանի Հանրապետթյան օրհներգը «Մեր Հայրենիքն» է։

Հայաստանի Հանրապետթյան մայրաքաղաքը Երեւանն է։

>>>

No comments:

Post a Comment