April 14, 2010

mejks pat e


my back is a wall
segregated from
the other
needing to
float
to see that
side.

2 comments:

  1. Բնականաբար մեկը չի կարող հարցնել թե ինչ տեղի ունեցավ, մինչդեռ այն լինելով սկսված ու արդեն քանդվելով: Ինչպե՞ս հասնեն Նյու Օրլինզ:

    ReplyDelete